اطلاعیه و فراخوان های عمومی

آگهی مزاید عمومی واگذاری مجتمع ها

آگهی فراخوان عمومی

(نوبت دوم)

تاریخ انتشار: 1399/02/20

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد در راستای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای جدید ،نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی موضوع ماده (27)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب 1393مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری ساختمانها  و سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری خود به صورت یکی از روشهای ذکر شده در ماده 5دستورالعمل قانون مذکوربه بخش غیر دولتی اقدام نماید . لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته برای بازدید از سالن مجتمع ها و دریافت فرمها و اسنادشرکت در فراخوان به نشانی ایلام - انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام (امور اداری ) ویا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ilam@farhang.gov.irمراجعه نمایند..هزینه چاپ وانتشار آگهی در نشریات و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان فراخوان عمومی مزایده می باشد .

تلفن:08433330303 08433338510

ردیف

عنوان قابل واگذاری

نام شهرستان

1

مجتمع فرهنگی هنری مهران

مهران

2

فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری و سالن آمفی تئاتر

دره شهر

3

فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری  و سالن آمفی تئاتر

دهلران

4

سالن آمفی تئاتر

ملکشاهی

5

مجتمع فرهنگی وهنری کوچک سالن آمفی تئاترآسمان آباد

چرداول (آسمان آباد)