اطلاعیه و فراخوان های عمومی

آگهی مزاید عمومی واگذاری مجتمع ها


فراخوان عمومی مزایده


اجاره  واگذاری و مدیریت مجتمع های فرهنگی و هنری استان ایلام


(برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار)

نوبت دوم:  1397/07/11

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد نسبت به واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود   به شرح ذیل به صورت اجاره و واگذاری مدیریت اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت هفت روزجهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمهاو اسناد مزایده به نشانی ایلام انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مراجعه نمایند. هزینه چاپ وانتشار آگهی در نشریات و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان فراخوان عمومی مزایده می باشد .

تلفن های تماس 33338510- 33334730 -3352529 داخلی 207- 204 -- کد 084

 

 

1 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ایلام


2 سالن آمفی تئاترمجتمع فرهنگی هنری ملکشاهی


3 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری مهران


4 فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری و سالن آمفی ئتاتر دهلران


5 فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری و سالن آمفی تئاتر دره شهر


6 مجتمع فرهنگی هنری کوچک - سالن آمفی تئاتر آسمان آباد چرداول 
 

 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام