به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فراخوان پژوهش

فراخوان پژوهش

1397/11/10

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در راستای مصوبه شورای فرهنگ عمومی ، به استناد  مصوبه شانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تایید کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان  در نظر دارد به منظور بررسی و شناسایی آسیب¬های فرهنگی و اجتماعی استان طرح تحقیقاتی با عنوان «تحلیل جامعه شناختی آسیب¬های فرهنگی و اجتماعی در استان ایلام» را به انجام برساند. از تمامی پژوهشگران، مراکز و مؤسسات پژوهشی واجد شرایط استان  دعوت می¬شود با توجه به شرح خدمات پیوست، پروپزال¬ خود را حداکثر تا تاریخ 22/11/97 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاری نمایند.

شماره نیاز در سایت ستاد ایران 11970040900023 - نشانی سایت setadiran.ir

پایان مهلت شرکت در فراخوان 1397/11/22

شرح خدمات:

1)       عنوان طرح «تحلیل جامعه شناختی آسیب¬های فرهنگی و اجتماعی در استان ایلام» است.

2)       اداره¬کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان کارفرما تعیین گردیده است.

3)       کمیته¬ی علمی و مشورتی ذیل شورای فرهنگ عمومی استان، نظارت، سیاست¬گذاری اهداف و برنامه¬های اجرای طرح را بر عهده داشته و بر روند اجرای طرح نظارت خواهد داشت.

4)       مجری طرح لازم است ضمن برگزاری جلسه با نخبگان فرهنگی، اجتماعی، دینی، هنری و اجرایی استان(کمیته¬ی علمی و مشورتی) نسبت به شناسایی، دسته¬بندی، اولویت بندی و ارایه بسته¬ پیشنهادی شامل راهکارهای علمی و اجرایی برای آسیب¬های اجتماعی استان اقدام نموده و موظف به پرداخت هزینه¬های مربوطه خواهد بود. برگزاری این جلسات به معنی اجرای طرح به روش دلفی نخواهد بود.

5)       گزارش مراحل پیشرفت کار و نتایج به دست آمده، در جلسات ماهیانه¬ی شورای فرهنگ عمومی استان و توسط مجری ارایه می¬گردد.

6)       جامعه¬ی آماری طرح، کل استان ایلام و ارایه یافته¬ها و نتایج به تفکیک شهرستان¬ها خواهد بود.

7)       با توجه به محدودیت زمانی، لازم است مجری محترم تیم¬های جداگانه برای هر شهرستان تعیین و معرفی نماید.

8)       سرپرست تیم¬های تحقیقی در هر شهرستان از بین اساتید حوزه علوم اجتماعی و ترجیحاً در مقطع دکتری تعیین و معرفی نماید.

9)       روش انجام تحقیق به صورت تلفیقی (کمی و کیفی) بوده و انجام کار صرفاً به روش کمی پذیرفته نخواهد شد.

10)     هرگونه مواد و ابزار غیر مصرفی مورد نیاز برای انجام که از محل اعتبار طرح خریداری شود، جزو اموال دولتی محاسبه، قبض اموال برای آنها صادر و در پایان به اداره¬کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده خواهد شد.

11)     کارفرما در تأیید یا رد پروپزال با توجه به بیان مسئله، چارچوب نظری و روش تحقیق و همچنین با توجه به سوابق و رتبه¬ی علمی پژوهشگر؛ مختار است.

12)     مراحل پرداخت اعتبار طرح طی قرارداد با مجری تعیین خواهد شد.

نشانی :ایلام خیابان رسالت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

33334730-33338510 -084

امور پژوهشی جناب آقای اکبر امیدی

09188439265(آقای کرمی)

  • فراخوان عمومی واگذاری فضای بوفه

 

 

فراخوان عمومی مزایده

تاریخ انتشار آگهی 1397/11/10


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  در نظر دارد،  نسبت به واگذاری فضای  مناسب برای راه اندازی بوفه در مجتمع فرهنگی و هنری  (ایلام  خیابان پیروزی) به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از   مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت7  روز جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ایلام - خیابان رسالت - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام - امور اداری و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://ilam.farhang.gov.ir/fa/home مراجعه نمایند.

ضمنا درج هزینه آگهی بر عهده برنده مزاید می باشد.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام

 

  • فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع ها فرهنگی و هنری

آگهی فراخوان عمومی

1397/11/07

 

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد به استناد بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری وبند ج ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 88قانون  تنظیم بخش از مقررات مالی دولت نسبت به واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی وهنری خود اقدام نماید .کلیه افراد حقیقی وحقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی واخلاقی ودارای مجوز از مراجع قانونی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت بازدید از مجتمع ها  ودریافت اسناد به نشانی ایلام انتهای رسالت ساختمان  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام (اموراداری و در شهرستانها به روسای ادارات مراجعه نمایند.  ویا با آدرس اینترنتی مراجعه نمایند(آخرین مهلت14/11/1397)        http://ilam.farhang.gov.ir

 

عنوان مرکز فرهنگی وهنری

روش واگذاری

شهرستان

مجتمع فرهنگی وهنری چرداول

واگذاری مدیریت سالن

چرداول

مجتمع فرهنگی وهنری دره شهر

واگذاری مدیریت سالن

دره شهر

مجتمع فرهنگی وهنری دهلران

واگذاری مدیریت سالن

دهلران

سالن آمفی تئاترملکشاهی

واگذاری مدیریت سالن

ملکشاهی