تاسیس مرکز تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی

شرایط و گردش کار نحوه دریافت مجوز مراکز تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی
شرایط متقاضی
 
1-     تابعیت و اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران
2-     متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-     انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دایم
4-     داشتن حداقل سن 25 سال تمام
5-     عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-      نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد .
7-   داشتن حداقل دو سال سابقه کار فرهنگی و هنری ( برای تهیه ، تولید و تکثیر آثار موسیقی ) و دو سال سابقه کار تربیتی و آموزشی ( برای تهیه ، تولید و تکثیر آثار آموزشی و قصه ک.دکان ) که به تایید دفتر موسیقی رسیده باشد .
8-     داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه .
تبصره : در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ، مدیر عامل و یا مدیر مسئول باید واجد شرایط فوق الذکر باشد و مجوز تاسیس به نام شخص حقوقی صادر می گردد .
 
مراحل پیگیری و گردش کار :
1-     تکمیل برگ درخواست و ثبت در دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
2-    ارایه مدارک زیر :
الف / تصویر از تمام صفحات شناسنامه   دو سری
ب / تصویر کارت ملی                        دو  برگ
ج / عکس 3*4 متقاضی                     6  قطعه     
ج / تصویر کارت پایان خدمت و
 یا کارت معافیت                               دو برگ
د / تصویر آخرین مدرک تحصیلی          دو برگ
ه / تصویر سوابق و تجارب عملی و حرفه ایی در رابطه با موضوع تقاضا .
3-    طرح تقاضا در شورای اداره کل
*در صورت تصویب
4- معرفی به حراست اداره کل .
      5- ارجاع پرونده به دفتر موسیقی ،
* در صورت تایید کتبی آن دفتر 
6-   ارایه سه نسخه اساسنامه شرکت جهت بررسی موضوع فعالیت و تایید اساسنامه و سپس معرفی به اداره ثبت و یا اداره تعاون برای انجام امور ثبت شرکت .
7-   متقاضی صدور مجوز تاسیس باید محل مناسب و دارای تجهیزات فنی کافی را که مورد تایید کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس باشد ، به عنوان محل فعالیت خود مشخص و معرفی نماید .
8-     معرفی به اداره اماکن عمومی.( پیش از مراجعه بهاداره اماکن عمومی ، متقاضی باید مدارک زیر را تهیه کرده باشد ) :
الف / تصویر کارت ملی و اصل
ب / تصویر تمام صفحات شناسنامه یک سری
ج / عکس جدید تمام رخ پشت نویسی شده 4 قطعه
د / تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه
ه / گواهی عدم سوء پیشینه
و / گواهی عدم اعتیاد
ز / کروکی محل بر روی برگ A4  
ح / تکمیل فرم وی‍ژه اداره اماکن عمومی ( نزد کارشناس موجود است )
 
9- ارسال اساسنامه ثبت شده به انضمام سایر مدارک ثبتی به همراه پاسخ اداره اماکن عمومی به دفتر موسیقی .
 
10- صدور پروانه موقت شش ماهه
 
 
  
 
تذکر : تغییر وضعیت پروانه موقت به پروانه دایم ، منوط به ارایه گزارش فعالیت به صورت مستند
می باشد .