تاسیس استودیوهای صدابرداری

شرایط و گردش کار نحوه تاسیس مراکز صداگذاری ، صدایرداری موسیقی و آثار صوتی ( استودیو)
شرایط متقاضی
 
1-     تابعیت و اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران
2-     متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-     انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دایم
4-     داشتن حداقل سن 25 سال تمام
5-     عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
6-      نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد
7-     داشتن اطلاعات کافی در رابطه با موضوع فعالیت مربوطه
8-     داشتن حداقل دیپلم متوسطه
مراحل پیگیری و گردش کار :
1-     تکمیل برگ درخواست و ثبت در دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
یادآوری : مراکز موضوع این برگ راهنما ، باید یک نفر را به عنوان مدیر مسئول که دارای شرایط زیر باشد به این اداره کل ، جهت معرفی به مرکز موسیقی ، معرفی نمایند .
الف– مدرک کارشناسی در یکی از رشته های صدابرداری ، الکترونیک ، کامپیوتر ، برق و الکترونیک ، مخابرات و یا رشته های همطراز .
ب- در صورت نداشتن هر یک از مدارک تحصیلی مذکور در بند فوق ، داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید در رابطه با صدابرداری و ضبط آثار صوتی که به تایید مرکز موسیقی رسیده باشد ، الزامی است .
ج - شرایط موجود در بندهای ( 1و2و3و5و6 ) شرایط متقاضی همین برگ را داشته باشد .
تبصره : در صورتی که متقاضی دارای شرایط مندرج در بند الف باشد ، می تواند همزمان به عنوان مسسئول انجام وظیفه نماید .
2-    ارایه مدارک زیر :
الف / تصویر از تمام صفحات شناسنامه دو سری
ب / تصویر کارت ملی                        دو برگ
ج / عکس 3*4 متقاضی                     6  قطعه     
ج / تصویر کارت پایان خدمت و
     یا کارت معافیت                           دو  برگ
د / تصویر آخرین مدرک تحصیلی         دو  برگ
ه / تصویر سوابق و تجارب عملی و حرفه ایی در رابطه با موضوع تقاضا
و / فهرست تجهیزاتی که قرار است در محل استودیو نصب شود
ز/ نقشه و پلان قسمت های مختلف استودیو با جانمایی
3-    طرح تقاضا در شورای اداره کل
*در صورت تصویب
4- معرفی به حراست اداره کل .
      5- ارجاع پرونده به دفتر موسیقی ،
* در صورت تایید کتبی آن دفتر 
6-   ارایه سه نسخه اساسنامه شرکت ، توسط متقاضی ،جهت بررسی موضوع فعالیت و تایید اساسنامه و سپس معرفی به اداره ثبت و یا اداره تعاون برای انجام امور ثبت شرکت .
7-   متقاضی صدور مجوز تاسیس باید محل مناسب و دارای تجهیزات فنی کافی را که مورد تایید کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس باشد ، به عنوان محل فعالیت خود مشخص و معرفی نماید .
8-     معرفی به اداره اماکن عمومی.( پیش از مراجعه بهاداره اماکن عمومی ، متقاضی باید مدارک زیر را تهیه کرده باشد )
الف / تصویر کارت ملی و اصل
ب / تصویر تمام صفحات شناسنامه یک سری
ج / عکس جدید تمام رخ پشت نویسی شده 4 قطعه
د / تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه
ه / گواهی عدم سوء پیشینه
و / گواهی عدم اعتیاد
ز / کروکی محل بر روی برگ A4  
ح / تکمیل فرم وی‍ژه اداره اماکن عمومی ( نزد کارشناس موجود است )
 
10-  ارسال اساسنامه ثبت شده به انضمام سایر مدارک ثبتی به همراه پاسخ اداره اماکن عمومی به دفتر موسیقی .
 
11-   صدور پروانه موقت شش ماهه
 
تذکر : تغییر وضعیت پروانه موقت به پروانه دایم ، منوط به ارایه گزارش فعالیت به صورت مستند
می باشد .