تاسیس سالن های نمایش فیلم

  ارایه درخواست کتبی به انضمام کروکی محل پیشنهادی.

   2_ تکمیل فرم متقاضیان تاسیس سالن های نمایش فیلم"سینما"(این فرم از سوی اداره

 سمعی و بصری وامور سینمایی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت)

   3_ طرح تقاضا در شورای فنی اراده کل.

 در صورت موافقت با تقاضا در شورای فنی

 

  4 _ ارایه مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده:

             شامل :

           الف : تصویر صفحات شناسنامه_2 سری

           ب : تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دایم2برگ

          ج : عکس4*3_ 6 قطعه عکس

         د : تصویر اخرین مدرک تحصیلی 2برگ

          ذ : یک برگ پوشه

           ر : ارایه طرح توجیهی فرهنگی_ریالی به صورت مکتوب

 

  5_  معرفی به دستگاههای ذیر بط جهت احراز صحت مزاج و صلاحیت فردی

 

  6_ بازدید از محل پیشنهادی متقاضی توسط  کمیسیون بند2 ایین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار انها.

یاد آوری : در صورتی که متقاضی فاقد زمین باشد مشروط بر تایید شورای فنی نامبرده جهت در یافت زمین(با رعایت مقررات قانونی) به دستگا های زیر ربط معرفی خواهد شد.

      در صورت تایید مراتب در بند های 5 و6 این برگ مراتب کتبا به اطلاع متقاضی رسیده و به نامبرده حد اکثر شش ماه مهلت داده می شود تا نسبت به ارایه نقشه های فاز صفر و فاز یک وسایر دفاتر فنی ومهندسی اقدام نماید.

 

(نقشه ها می باید توسط مهندس ناظر تایید شده باشد).

  7- متقاضی تقاضای کتبی خود را به انضمام نقشه ها و دفاتر تهیه شده جهت بررسی واعلام نظر به اداره کل  فر هنگ و ارشاد اسلامی فارس ارایه می دهد

   8- بررسی نقشه ها توسط کمسییون بند 5 ایین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار انها

 

     در صورت تایید نقشه ها توسط کمسییون بند  5 مراحل زیر پی گیری میشود .در غیر این صورت متقاضی می باید نقشه ها و سایر دفاتر را بر اساس نظر کمسییون یاد شده تصحیح وارائه مجدد نماید.

   9- صدور اجازه نامه ساخت و اعلام مراتب به شهرداری محل جهت دریافت پروانه ساخت.

 یاد آوری:متقاضی موظف است تا نسبت به شروع عملیات ساخت و ساز سینما براساس نقشه های تایید شده اقدام نماید. در صورت تاخیر و یا عدم پیگیری مراحل ساختمانی بر اساس ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.

  پس از اتمام مراحل ساخت.

 

 10-متقاضی می باید ضمن اعلام کتبی مراتب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تقاضای خود را جهت بازدید کمسیون بند 5 و همچنین معرفی مدیر داخلی سینما اقدام نماید.

·        شرایط مدیر سینما:

 ·        دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم به بالا

 ·        عدم اشتغال در دستگا ههای دولتی

 ·        تاهل ویا داشتن بیش از 25 سال سن

  11- معرفی مدیر معرفی شده به دستگاههای ذیربط جهت احراز و اعلام صحت مزاج و صلاحیت فردی.

   12 - بازدید کمیسیون بند 5 ایین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها از محل سینما و تطبیق وضع موجود با نقشه های ارائه شده از قبل و بررسی جوانب ایمنی فنی و سازه و غیره.

 در صورت تایید مراتب فوق:

  13- صدور پروانه فعالیت سینما.

یادآوری: در صورتی که مدیر معرفی شده فاقد شرایط باشد مالک سینما موظف است ضمن به عهده گرفتن مدیریت سینما ظرف مدت 20 روز نسبت به معرفی مدیر وماجد شرایط اقدام نماید.