تاسیس شرکت تولید فیلم های کوتاه غیر سینمایی

الف) شرایط‌ متقاضی : (مدیر مسؤول‌ شرکت)

                                            ¯        متأهل‌ یا دارا بودن‌ بیش‌ از 25 سال‌ سن

                  ¯   دارا بودن‌ دانشنامه‌ کارشناسی‌ و بالاتر در یکی‌ از رشته‌های‌ سینمایی‌ و یا وابسته‌ به‌ سینما. از یکی از دانشگاههای معتبر کشور.

                  ¯   تبصره:در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ فاقد مدرک‌ تحصیلی‌ قید شده‌ در بند ب  باشد،می باید گواهی‌ و  مدارک کافی‌ مبنی‌ بر فعالیت‌ تجربی‌ و عملی‌ در رشته‌های‌ سینمایی ارایه‌ دهد. تطبیق‌ گواهی‌ و اسناد و پذیرش‌ آن‌ به‌ عنوان‌ جایگزین‌ مدرک‌ تحصیلی‌ بر عهده‌ شورای مربوطه‌ است.

                                            ¯        عدم‌ اشتغال‌ در ارگانها و ادارات‌ دولتی

                                            ¯        دارا بودن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ و یا برگ‌ معافیت‌ دایم. 

 

ب ) مدارک‌ لازم :

 

                  ¯   ارائه‌ درخواست‌ کتبی‌ به انضمام مدرک تحصیلی و یا مدارک سوابق تجربی جهت‌ تأیید موضوع‌ فعالیت‌ شرکت‌ از سوی‌ کارشناسی‌ ذیربط

 

ج ) گردش‌ کار در اداره‌ کل:

                                             ¯        مطرح کردن‌‌ درخواست‌ در شورای‌ فنی‌ سمعی‌ و بصری‌ و امور سینمایی‌

 

                  ¯   در صورت پذیرفته شدن ارسال‌ مدارک‌ متقاضی‌ جهت‌ کسب‌ موافقت‌ نهایی‌ به‌ اداره‌ کل‌ نظارت‌ و ارزشیابی‌ وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

                  ¯   در صورت تایید مراتب از سوی اداره کل نظارت و ارزشیابی،متقاضی می باید اساسنامه شرکت را همراه با قید موضوع فعالیت در سه نسخه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ارائه نماید.

 

                  ¯   در صورت تایید موضوع فعالیت مراتب کتبا به اداره ثبت اسناد و یا اداره کل تعاون استان اعلام می گردد.

                   ¯   معرفی به ارگانهای تشخیص صلاحیت (سوء پیشینه ،بهداری) برگ های استعلام از سوی این اداره کل صادر و جهت اخذ پاسخ به متقاضی داده می شود.

 

                  ¯   پس از دریافت پاسخ مثبت از مدیریت اماکن عمومی و وزارتخانه متبوع مجوز فعالیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.

 

                  ¯    مدت‌ زمان‌ گردش‌ کار در اداره‌ کل‌ بدون‌ احتساب‌ دریافت‌ پاسخهای‌ استعلام‌ حداکثر 20 تا 25 روز می‌باشد.

 

                  ¯   پس از ارائه مدارک فوق از سوی متقاضی، ایشان به همراه یک سری مدارک دیگر از قبیل کپی شناسنامه، پایان خدمت، عکس و غیره به مدیریت اماکن عمومی معرفی می شوند.