خدمات بازی های تصویری و رایانه ای

الف ) شرایط متقاضی :

                                            ¯        از سوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی تعیین می‏گردد.

ب ) مدارک مورد نیاز :

                                            ¯        معرفی نامه از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی

                                            ¯        دو سری فتوکپی کامل از صفحات شناسنامه

                                            ¯        عکس چهار قطعه

                                            ¯        پوشه و گیره یک برگ

                                            ¯        تصویر مدرک تحصیلی یک  سری

                                            ¯        کارت پایان خدمت یا معافیت یک برگ

ج ) گردش کار در اداره کل :

                                            ¯        ارایه‌معرفی‌نامه‌ فوق 

                                            ¯        بازدیدواظهارنظرکارشناس‌مربوطه‌

                                            ¯        تکمیل‌فرم‌مشخصات‌فردی‌ توسط متقاضی

                                            ¯        پاسخ‌به‌نامه‌واصله‌ازسوی‌صنف‌فروشندگان‌لوازم‌ورزشی

                                            ¯        تکمیل فرم تعهد