تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

عنوان فعالیت :
 تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی و بصری
اتاق شماره 208
 
@شرایط متقاضی : «مسئول آموزشگاه»
بند 1 : تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
بند 2 : معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
بند 3 : متدین به یکی ازادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بند 4 : داشتن اهلیت قانونی و عدم اشتهاز به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
بند 5 : نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد.
بند 6 : انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.
بند 7 : داشتن اطلاعات مفید در رابطه با زمینه فعالیت مربوطه.
بند 8 : داشتن حداقل مدرک لیسانس (ترجیحا" رشته های علوم سینمایی) ویا معادل آن
بند 9 : حداقل سن 25 سال.
بند 10 : متأهل.
تبصره :
الف : درصورت عدم ارتباط مدرک تحصیلی موسس بایکی از رشته های علوم سینمایی ، معرفی مدیر آموزش دارای مدرک تحصیلی مرتبط باسینما وواجدتمامی شرایط قید شده (برای موسس) الزامی است .
ب : در صورت نداشتن مدرک تحصیلی، لازم است مدیر آموزش، دارای سوابق فعالیت مستمر و حرفه ای در زمینه سینما و فیلم سازی به مدت ده سال بوده و مدارک و مستندات مرتبط را ارایه نماید .تأیید سوابق و مدارک به عهده شورای فنی می باشد .
 
@مدارک لازم :  
 ارائه درخواست کتبی و اعلام عناوین دروس

 

 

ج : طرح درخواست و ضمایم در شورای فنی آموزشگاه ها.
در صورت پذیرفته شدن تقاضا، مدارک اولیه و مورد نیاز جهت تشکیل پرونده از متقاضی دریافت می گردد.
 د : معرفی به حراست
 
هـ : معرفی به ارگان های ذیربط جهت اخذ صلاحیت های شخصی (عدم سوء پیشینه، سلامت جسمانی).
 
و : پس از دریافت مدارک فوق، متقاضی به اداره اماکن عمومی معرفی می شود. (مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به اداره اماکن عمومی از سوی کارشناسی ذیربط اعلام خواهد شد).
 
ز : صدور پروانه فعالیت موقت( شش ماهه )و در صورت برگزاری دوره های آموزشی مورد تأیید، صدور پروانه 2 ساله.
مهلت متقاضی جهت تأسیس و راه اندازی و بهره برداری آموزشگاه از تاریخ صدور موافقت نامه موقت به مدت 6 ماه می باشد و چنانچه

متقاضی در این مدت اقدام به ایجاد و راه اندازی مرکز مذکور ننماید، موافقت نامه صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد.
 
در شرایط فعلی گردش کار امور مربوط به پرونده متقاضی در اداره کل حداکثر 75 روز است. (با احتساب زمان صرف شده در اداره اماکن عمومی و سایر ارگانهای خارج از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس).
دستورالعمل و شرایط فوق تا زمان صدور آئین نامه جدید معتبر بوده و قابل اجرا می باشد.