مجوز موقت فیلمبرداری ( برای ساخت فیلم کوتاه )

الف ) ارائه معرفی نامه ویژه از:

 

                  ¯         اشتغال به تحصیل در یکی از رشته‏های سینمایی در یکی از دانشگاههای کشور.

 

                  ¯    اموزشگاهها ی آزاد سینما یی و شرکت های تولید فیلم های کوتاه غیر سینما یی تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس وانجمن سینمای جوانان شیراز.

 

                      ¯         نهادها، مراکز و ادارات معتبر وشناخته شده در استان که قصد فیلم سازی داشته باشند.

 

                            ¯         ارائه فیلمنامه یا طرح به ضمیمه معرفی نامه.

 

ب ) گردش کارد ر اداره کل :

 

                                             ¯         ارائه معرفی نامه به انضمام فیلمنامه به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس

 

                               ¯         ارائه موارد فوق به رئیس اداره سمعی و بصری و امور سینمایی

 

                                              ¯         ارائه موارد فوق به کارشناس مربوطه

 

                                              ¯         بررسی فیلمنامه

 

                                              ¯         در صورت تایید :

 

         الف ) اخد تعهد نامه از متقاضی 

 

          ب ) صدور مجوز موقت  

 

    یاد آور می شود :

 

                  ¯    ضروری است گروه فیلمساز به تایید نهاد معرفی کننده رسیده و این مورد در معرفی نامه بطور صریح قید گردیده باشد . در غیر اینصورت مجوز لازم صادر نخواهد شد .

 

                  ¯    حداکثر زمان اعتبار مجوز 15 روز می باشد در صورت کمبود زمان و تایید کارشناس مربوطه ( با ارائه معرفی نامه مجدد) ء اعتبار مجوز حداکثر به مدت یک هفته دیگر تمدید می گردد.

 

                  ¯    صدور مجوز به متقاضیان شهرستانی از طریق اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه می باشد .

 

                  ¯    دستورالعمل و شرایط فوق تا زمان صدور بخشنامه جدید معتبر بوده و قابل اجرا می باشد .