فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

الف) شرایط‌متقاضی: (صاحب‌مجوز)

                       ¯        تابعیت‌ایرانی‌

                       ¯   رعایت سیاست عدم تمرکزفروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی ونیاز محل، بنابه تشخیص کارشناس اداره کل ‌

                      ¯        دارابودن‌مدرک‌تحصیلی‌سیکل‌به بالا (ترجیحآمدرک دیپلم به بالا)‌

                      ¯        داشتن‌پایان‌خدمت‌یامعافیت‌دائم

               ¯   عدم‌هرگونه‌اشتغال‌دولتی‌(با اخذتعهد کتبی در اداره کل ،درصورت اشتغال دولتی مجوزصادره ابطال خواهد شد )

                       ¯        اجاره نامه رسمی با سند محل فعالیت به نام متقاضی باشد

               ¯   با درخواست متقاضیان زن ، به شرط اینگه قصد داشته باشند به بانوان و خانواده ها خدمات ارائه دهند موافقت خواهد شد

                     ¯        داشتن‌فضای‌مفیدمحل‌فعالیت با مساحتیبیش‌از 15متر 

ب ) مدارک مورد نیاز :

                                   ¯        دو سری تصویر کلیه صفحات  شناسنامه‌‌

                                ¯        پوشه وگیره – یک برگ

                             ¯        دو برگ تصویرآخرین‌مدرک‌تحصیلی‌ 

                          ¯        دو برگ تصویرکارت‌پایان‌خدمت‌یامعافیت‌دائم‌ 

                             ¯        شش قطعه عکس 4*3

                                ¯        اجاره نامه رسمی یا سند بنام متقاضی

                                  ¯        ارایه‌اصل‌مدارک فوق برای  تطبیق‌آن‌با  تصاویرارایه‌شده‌الزامی‌است.

ج ) گردش کار:

                   ¯   تکمیل‌فرم‌تقاضاوفرم‌رسم‌کروکی‌محل‌پیشنهادی و ارائه آن به انجمن صنفی عرضه محصولات فرهنگی

                     ¯        بازدیدکارشناس‌مربوطه‌ازمحل‌پیشنهادی 

                  ¯   طرح‌درخواست‌به‌همراه‌نظریه‌کارشناسی‌درشورای‌فنی‌سمعی‌وبصری‌که‌درصورت‌تصویب،مدارک‌اولیه‌جهت‌تشکیل‌پرونده‌به‌اطلاع‌متقاضی‌می‌رسد(حداکثر 15روز بعدازتاریخ‌بازدیدکارشناس)

                     ¯        تکمیل‌فرم‌حراست‌توسط‌متقاضی‌  

             ¯   ارایه‌گواهی‌عدم‌بدهی‌مالیاتی‌وگواهی‌پرداخت‌عوارض‌محل‌وتسویه‌حساب‌ازشهرداری‌ودارایی‌محل‌(متقاضی‌بایدنامه‌های‌استعلام‌راازانجمن صنفی  دریافت‌نماید).

 

            ¯        تهیه مدارک‌زیرتوسط‌متقاضی،جهت‌ارایه‌به‌مدیریت‌اماکن‌عمومی‌نیروی‌انتظامی:

                            q    گواهی‌عدم‌سوءپیشینه‌کیفری‌که‌ازطریق‌انجمن صنفی  با معرفی متقاضی به  اداره‌تشخیص‌هویت‌استعلام‌می‌شود.

                            q    گواهی‌عدم‌اعتیادبه‌موادمخدرکه‌ازطریق‌انجمن صنفی از مرکز بهداشت استعلام‌می‌شود.

                                          q          هفت قطعه عکس‌ 4*3 

                                   q          یک برگ کروکی‌محل‌فعالیت ( رسم‌شده‌روی‌برگ‌ A4 )

                                            q          دو سری تصویرتمام‌صفحات‌شناسنامه‌ 

                                             q          دو برگ تصویرکارت‌پایان‌خدمت‌ 

                                            q          اجاره نامه مغازه یا سند رسمی

                  ¯   درصورت‌دریافت‌نظرمساعدازمدیریت‌اماکن‌عمومی،متقاضی‌جهت‌دریافت‌پروانه‌به‌مرکزمعرفی‌می‌شود.

                  ¯   متقاضی‌پس‌ازاخذمعرفی‌نامه، بایدبرای‌اخذمجوزبه‌موسسه ویدیو رسانه مراجعه‌ نموده ونسبت‌به‌انعقادقرارداداقدام نماید

                   ¯   زمان‌لازم‌جهت‌پیگیری‌مراحل‌اداری مربوط‌به‌این‌اداره‌کل 30 الی 35روزمی‌باشد و زمان‌لازم‌جهت‌پیگیری‌مراحل‌اداری‌خارج‌ازحوزه‌این‌اداره‌کل‌(شهرداری‌ - دارایی ...) ‌بستگی‌به‌سرعت‌عمل‌متقاضی‌واعلام‌پاسخ‌ادارات‌ذیربط‌دارد. درصورتیکه‌متقاضی‌(درهرکدام‌ازمراحل‌فوق)حداکثرشش‌ماه‌امورمربوط‌به‌پرونده‌خودراپیگیری‌نکند،این‌امربه‌منزله‌انصراف‌متقاضی‌تلقی‌شده‌وپرونده‌وی‌ابطال‌خواهدشد