نشریه

شرایط انتشار نشریه
الف) شرایط‌متقاضی صاحب‌امتیازومدیرمسؤول‌نشریه                                                               
 ¯             تابعیت‌ایران
                  ¯       دارابودن‌حداقل‌ 25سال‌سن
      ¯        عدم‌حجر،ورشکستگی‌واشتهاربه‌فساداخلاقی
             ¯        داشتن‌صلاحیت‌علمی‌درحدلیسانس
 
ب ) مدارک‌لازم :
 
  ¯  ارائه‌درخواست‌کتبی (اشخاص‌حقوقی‌درخواست‌ را با امضای  بالاترین‌مقام‌دستگاه مربوطه ارائه‌می‌کنند.) 
 
  ¯        تصویر تمام صفحات شناسنامه (سه سری )
 
 
  ¯        تصویر کارت پایان خدمت (دو سری ) 
 
¯ تصویر کارت ملی ( دو سری )
 
 ¯        اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل لیسانس )
 
 ¯        شش قطعه عکس 3*4
 
 ¯        نمونه مقالات و آثار منتشره ( درصورت داشتن )
 
 ¯  تصویر اساسنامه و تصویر آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور ( برای متقاضیان حقوقی )
 
  ¯        مجوز کمیسیون انتشارات دولتی ( برای موسسات دولتی )
   ¯        دو عدد پوشه و گیره
 
                                                  
 
ج ) گردش‌کاردراداره‌کل :
 
      تحویل‌پرسشنامه‌مربوطه‌به‌متقاضی
 
        ¯  متقاضی‌پرسشنامه‌راتکمیل‌وبه‌همراه‌مدارک‌ذکرشده‌درپرسشنامه‌به‌اداره‌کل‌بازمی‌گرداند.
 
        ¯  انجام‌تحقیقات‌محلی‌ازمعرفین‌مدیرمسؤول
 
         ¯        معرفی‌مدیرمسؤول‌به دایره تشخیص‌هویت
 
        ¯        اظهارنظرمحقق‌درباره‌پرونده
 
        ¯        اظهارنظرمدیرکل‌درباره‌درخواست
 
        ¯  پرونده‌تکمیل‌شده‌برای‌تصمیم‌نهایی‌به‌اداره‌کل‌مطبوعات‌داخلی‌وزارت‌متبوع‌ارسال‌می‌گردد.
 
         ¯   درشرایط‌ عادی‌برای‌تکمیل‌پرونده‌نشریات‌دراستان‌دو ماه‌وبرای‌صدورمجوزدرتهران‌یکسال‌ (نشریات‌داخلی ) دوسال (نشریات‌عمومی) زمان‌صرف‌می‌شود