مجوز نشر

الف) شرایط‌متقاضی :

                                            ¯تأهل وحداقل سن 25سال و یا مجرد وحداقل سن 27سال         

                                            ¯        دارا  بودن‌مدرک‌تحصیلی‌حداقل‌لیسانس‌

ب ) مدارک‌موردنیاز :

    مدارک مورد نیاز موسسات و متقاضیان حقوقی :

                                            ¯        درخواست‌کتبی‌

                                            ¯        تصویرتمام‌صفحات‌شناسنامه مدیر مسئول و هیات مدیره ( دو سری ) ‌

                                            ¯        تصویرآخرین‌مدرک‌تحصیلی مدیر مسئول " حداقل لیسانس "

                                            ¯        شش‌قطعه‌عکس4*3 ( مدیر مسئول)

                                            ¯        تصویر کارت پایان خدمت مدیر مسئول و اعضای هیات مدیره (پشت و رو )

                                            ¯        مدارک دال برسوابق‌فرهنگی‌بویژه‌درحوزه‌نشر مربوط به مدیر مسئول وهیات مدیره

                                  ¯   اساسنامه موسسه مربوطه ء که درآن تاسیس مرکز نشر به عنوان یکی از زمینه فعالیت های آن موسسه قید شده است .

                                            ¯        اصل شناسنامه ، مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت جهت مقابله

   مدارک مورد نیاز متقاضیان حقیقی :

                                           ¯         تصویرتمام‌صفحات‌شناسنامه ( دو سری )‌

                                            ¯        تصویرآخرین‌مدرک‌تحصیلی ( حداقل لیسانس )

                                            ¯        شش‌قطعه‌عکس4*3

                                            ¯        تصویر کارت پایان خدمت ( پشت و رو )

                                            ¯        ارائه‌سوابق‌فعالیتهای‌فرهنگی‌بویژه‌درحوزه‌نشر

                                            ¯        اصل شناسنامه ء مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت جهت مقابله

ج ) گردش‌کاردراداره‌کل:

                                            ¯        ارایه اطلاعا ت اولیه به متقاضی دریافت مجوز نشر و اعلام شرایط عمومی متقاضی

                                           ¯        مکاتبه با متقاضی به منظور دریافت مدارک

                                            ¯        دریافت مدارک و تشکیل پرونده

                                            ¯        معرفی‌متقاضی‌به‌واحدحراست‌اداره کل جهت تکمیل مدارک لازم

                                            ¯        معرفی به تعاونی ناشران جهت تایید صلاحیت فنی – تخصصی متقاضی در حوزه نشر

                                            ¯        معرفی جهت انجام سوء پیشینه

                                            ¯        طرحپرونده‌درشورای‌فنی‌اداره‌کل‌

                                           ¯        ارسال‌پرونده‌به‌اداره‌کل‌کتاب و کتابخوانی  وزارت‌متبوع‌

                                            ¯        بررسی پرونده متقاضی در شورای مربوطه در اداره کل امورکتاب و کتابخوانی