تاسیس موسسات فرهنگی قرآن و عترت

الف) شرایط‌ متقاضی :

 

1.   

تابعیت جمهوری اسلامی

2.   

دارا بودن 25 سال و متأهل بودن و یا حداقل 27 سال در مورد اشخاص مجرد

3.   

داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط

4.   

انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

5.   

نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر و برخورداری از حسن شهرت

6.   

محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

7.   

داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

8.   

صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت (برای تقاضای مراکز تک منظوره)

9.   

داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (برای متقاضی مراکز چند منظوره)

 

 

ب ) مدارک‌ مورد نیاز :

 

1.

تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی و اعلام زمینة اصلی فعالیت

2.

تصویر تمام صفحات شناسنامه‌(یک نسخه)

3.

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

4.

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفة عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)

5.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

6.

عکس 4×3 جدید (7قطعه)

(با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکس‌ها)

7.

اساسنامه (1 نسخه) به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی

8.

تکمیل پرسشنامه‌های «درخواست تأسیس» و «مشخصات انفرادی»

9.

ارائه سوابق فعالیت‌های فرهنگی قرآنی (متناسب با زمینة فعالیت‌های درخواستی)

 

شایان ذکر است کلیة فتوکپی‌های مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت و .... از 2/1 کاغذ A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر نباشد و تمامی آنها با اصل مطابقت داده شده و توسط گیرندة مدارک عبارت یا مهر «رونوشت (یا تصویر) برابر اصل است» بر روی آنها زده و امضاء شود.

 

ج ) گردش‌ کار در اداره‌ کل:

 1. ارائه تقاضای کتبی با ذکر اهداف و موضوع فعالیتهای پیشنهادی و فرم مشخصات فردی اعضای موسس  به همراه سوابق فرهنگی هنری مرتبط با موضوع یا موضوعات پیشنهادی
 2. بررسی اولیه سوابق متقاضیان توسط کارشناس موسسات و سپس شورای اداره کل انجام خواهد شد و در صورت تأیید، ثبت تقاضای کتبی امکان پذیر خواهد بود.
 3. مراجعه متقاضی به این اداره کل جهت دریافت نتیجه شورا و دریافت اطلاعات در خصوص ارائه مدارک و تکمیل صورتجلسه‌های تأسیس، مجمع عمومی و هیات مدیره به همراه اساسنامه
 4. پس از تکمیل پرونده، معرفی اعضای هیأت مؤسس به حراست اداره کل جهت استعلام (روزهای زوج)
 5. پس از پاسخ استعلام حراست، معرفی متقاضیان به اداره تشخیص هویت جهت گواهی عدم سوءپیشینه همه ی موسسین و عدم عتیاد مدیر مسئول
 6. استعلام از محل خدمت افراد یا واحد فرهنگی
 7. مصاحبه (شورای نهایی)
 8. ارسال پرونده به مرکز هماهنگی ، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور  
 9. بررسی پرونده در جلسه هیأت و اعلام به اداره کل

10.     در صورت مصوب شدن پرونده مراحل زیر انجام می شود:

الف. معرفی مکان توسط مدیر مسئول

ب. تأییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی

ج. مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و تأیید نام پیشنهادی مؤسسه

د. اصلاح اساسنامه و صورتجلسات براساس فعالیتهای مصوب شده از سوی مرکز هماهنگی  و نام تأیید شده از سوی اداره ثبت در سه نسخه با امضاء اصل مؤسسین

 1. ارسال مدارک فوق به مرکز هماهنگی  جهت تأیید و ارائه نامه معرفی به ثبت شرکت‌ها
 2. مراجعه متقاضیان به این اداره کل برای دریافت نامه معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت مؤسسه
 3. ارائه تصویر اساسنامه و صورتجلسات ممهور به مهر ثبت ، آگهی روزنامه رسمی و محلی، گزارش عملکرد شش ماهه، درخواست مدیر مسئول جهت صدور پروانه فعالیت بر روی سربرگ، یک قطعه عکس و ارسال به دفتر توسعه جهت صدور پروانه فعالیت

موسسات چند منظوره می توانند هر کدام از موضوعات پیشنهادی موجود را در صورت ارائه ی سوابق فرهنگی و قرآنی و عترت مرتبط با آن انتخاب نمایند .