تاسیس چاپخانه / کارگاه سیلک / لیتوگرافی

 شرایط متقاضی

1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2) عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
3) عدم اشتهار به فساد اخلاق.
4) انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم.
5) داشتن ‌تحصیلات لازم (بر اساس دستورالعمل صدور مجوز تاسیس لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی).
6) آشنایی کافی با امور رسته‌ی مورد تقاضا (به تشخیص کمیسیون چاپ استان)
7) نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر که موجب سلب حقوق اجتماعی شود.
مدارک مورد نیاز
1. تکمیل فرم تقاضانامه
2. تصویر کلیه صفحات شناسنامه (دو سری)
3. تصویر پشت و روی کارت ملی (دو سری)
4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دو سری)
5. تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (دو سری)
6. هشت قطعه عکس 4×3
7. ارائه سوابق کاری مؤثر و مرتبط با هریک از رسته‌های مورد تقاضا
8. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد (در شیراز با معرفی اداره کل و در شهرستان‌ها با معرفی ادارات شهرستان)
9. تأیید صلاحیت فنی متقاضی در کمیسیون چاپ استان
گردش کار در اداره کل
1) دریافت اطلاعات مورد نیاز از کارشناس حوزه‌ی چاپ اداره کل یا ادارات شهرستان.
2) ارائه‌ی مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در اداره کل (در شهرستان‌های استان، پس از تشکیل پرونده، اصل پرونده به همراه معرفی نامه‌ی اداره شهرستان، به اداره کل ارسال می‌گردد.)
3) معرفی به اداره‌ی حراست اداره کل.
4) پس از تأییدیه‌ی حراست، متقاضی به کمیسیون چاپ استان دعوت، و صلاحیت فنی نامبرده در رسته‌ی مورد تقاضا، ارزیابی می‌شود.
5) در صورت تأیید صلاحیت فنی، موافقت اصولی با اعتبار یکساله صادر می‌شود و متقاضی طی یکسال مؤظف به انجام موارد زیر است: الف) معرفی مکان پیشنهادی به اداره کل و دریافت تأییدیه مکان مورد نظر از سوی بهداشت محیط، شهرداری (مبنی بر اداری یا تجاری بودن مکان) و دایره‌ی نظارت بر اماکن عمومی با معرفی اداره کل (متقاضیان شهرستان این بخش را در شهرستان با معرفی اداره‌ی شهرستان انجام می‌دهند.) ب) خرید و استقرار ماشین‌آلات مورد نیاز رسته‌ی مورد تقاضا در مکان تأیید شده‌.
6) بازدید کارشناس اداره کل از مکان و ماشین‌آلات چاپخانه و تکمیل صورتجلسه.
7) صدور پروانه تأسیس واحد چاپی مورد تقاضا.