مجوز چاپ کتاب

الف) شرایط‌متقاضی :

 

                                            ¯        شرایط‌خاصی‌ندارد. 

ب ) مدارک‌لازم:  

راهنمای ناشران :

                 ¯   دریافت یک نسخه از متن حروفچینی و صفحه آرایی شده کتاب و فرم تکمیل شده قبل از چاپ کتاب

               ¯        مکاتبه و ارسال مدل کتاب به اداره کل امور کتاب و کتابخوانی وزارت متبوع