چاپ آگهی دولتی در جراید

باسمه تعالی

  چاپ آگهی دولتی در جراید

   الف: شرایط متقاضی:
 * دارا بودن آگهی دولتی
 
 
 ب: مدارک لازم برای درج آگهی دولتی:
        1-   نامه ارگان مربوطه  
2-   مجوز چاپ آگهی دولتی در نشریه (م الف) توسط کارشناس مربوطه
  ج: گردش کار در اداره کل:
        1-   ارائه آگهی دولتی
2-   اختصاص آگهی دولتی شماره «م الف»
3-   صدور تأییدیه آگهی دولتی توسط کارشناس جهت ارگانها