تاسیس موسسات فرهنگی هنری چند منظوره

مؤسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337) به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می‌کند.
الف) شرایط‌متقاضی :
 
1-               معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیأت مؤسس برای مؤسسه چند منظوره و دو نفر برای مؤسسه تک منظوره
2-       افراد متأهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حداقل 27 سال داشته باشند.
3-       داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن (حداقل)
4-       داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
5-       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
6-       نداشتن سوءپیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
7-       مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
8-       داشتن امکانات کافی و مناسب
9-       داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره
 
ب ) مدارک‌موردنیاز :
 
1-       تکمیل درخواست تأسیس و معرفی مدیر مسئول
2-       کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی (برای همه اعضای هیأت مؤسس)
3-       تصویر از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی (رونوشت برابر با اصل)
4-       تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (رونوشت برابر با اصل)
5-       اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای همه‌ِ اعضای مؤسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول
6-       تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) رونوشت برابر با اصل
7-       7 قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسی شده
8-       یک نسخه اساسنامه به انضمام صورت جلسات انتخاب ارکان اصلی
9-       ارائه سوابق مؤثر و مستند در حوزه فعالیت‌های پیشنهادی
 
 
شایان ذکر است کلیه تصاویر مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت و ... از 2/1 کاغذ A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه کاغذ A4 بزرگتر نباشد
 
ج ) گردش‌کاردراداره‌کل:
1.         ارائه تقاضای کتبی با ذکر اهداف و موضوع فعالیتهای پیشنهادی و فرم مشخصات فردی اعضای موسس به همراه سوابق فرهنگی هنری مرتبط با موضوع یا موضوعات پیشنهادی
2.         بررسی اولیه سوابق متقاضیان توسط کارشناس موسسات و سپس شورای اداره کل انجام خواهد شد و در صورت تأیید، ثبت تقاضای کتبی امکان پذیر خواهد بود.
3.         مراجعه متقاضی به این اداره کل جهت دریافت نتیجه شورا و دریافت اطلاعات در خصوص ارائه مدارک و تکمیل صورتجلسه‌های تأسیس، مجمع عمومی و هیات مدیره به همراه اساسنامه
4.         پس از تکمیل پرونده، معرفی اعضای هیأت مؤسس به حراست اداره کل جهت استعلام (روزهای زوج)
5.         پس از پاسخ استعلام حراست، معرفی متقاضیان به اداره تشخیص هویت جهت گواهی عدم سوءپیشینه همه ی موسسین و عدم عتیاد مدیر مسئول
6.         استعلام از محل خدمت افراد یا واحد فرهنگی
7.         مصاحبه (شورای نهایی)
8.         ارسال پرونده به دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی هنری وزارت متبوع
9.         بررسی پرونده در جلسه هیأت و اعلام به اداره کل
10.      در صورت مصوب شدن پرونده مراحل زیر انجام می شود:
الف. معرفی مکان توسط مدیر مسئول
ب. تأییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی
ج. مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و تأیید نام پیشنهادی مؤسسه
د. اصلاح اساسنامه و صورتجلسات براساس فعالیتهای مصوب شده از سوی دفتر توسعه و نام تأیید شده از سوی اداره ثبت در سه نسخه با امضاء اصل مؤسسین
11.      ارسال مدارک فوق به دفتر توسعه جهت تأیید و ارائه نامه معرفی به ثبت شرکت‌ها
12.      مراجعه متقاضیان به این اداره کل برای دریافت نامه معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت مؤسسه
13.    ارائه تصویر اساسنامه و صورتجلسات ممهور به مهر ثبت ، آگهی روزنامه رسمی و محلی، گزارش عملکرد شش ماهه، درخواست مدیر مسئول جهت صدور پروانه فعالیت بر روی سربرگ، یک قطعه عکس و ارسال به دفتر توسعه جهت صدور پروانه فعالیت
موسسات چند منظوره می توانند هر کدام از موضوعات پیشنهادی موجود را در صورت ارائه ی سوابق فرهنگی و هنری مرتبط با آن انتخاب نمایند .
ضمیمه
راهنمای انتخاب زمینه‌های فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری (به منظور درج در اساسنامه)
 
متقاضی محترم؛
لطفاً ضمن مطالعه برخی از فعالیت های فرهنگی هنری که مطابق با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، با رعایت نکات ذیل و پس از انتخاب تعداد محدودی از آنها، زمینه فعالیت های انتخاب شده در بند 8 اساسنامه درج شود :
  1. موضوع فعالیت های انتخاب شده به ویژه در بخش دوم در زمینه «فعالیت های خاص» متناسب با یکی از موارد ذیل باشد:
الف- آشنایی اعضاء با یکی از فعالیت های : فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و آموزشی.
ب- داشتن سوابق مؤثر در کارهای اجرایی و تجربی.
ج- ارتباط داشتن رشته تحصیلی اعضاء با فعالیت های انتخابی.
  1. موضوع فعالیت ها مطابق با اهداف و برنامه های پیش بینی در اساسنامه باشد.
  2. سرمایه، امکانات لازم و نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های در نظر گرفته شده مناسب باشد و فعالیت هایی انتخاب شود که مؤسسین از عهده تأمین سرمایه لازم برای راه اندازی آنها برآیند.
  3. ارتباط منطقی و همگون بین زمینه فعالیت های انتخابی وجود داشته باشد.
  4. تأکید می شود فعالیت های انتخابی به ترتیب اولویت برنامه ریزی اجرایی درج شده و زمینه های اصلی مورد نظر در ابتدا آورده شود.
  5. هر زمینه فعالیت در یک بند درج و از تداخل آنها با یکدیگر خودداری شود.
  6. زمینه فعالیت های انتخابی ترجیحاً از «فعالیت های عمومی» و «فعالیت های خاص» انتخاب شود.
  7. متقاضیان قبل از انتخاب هر کدام از «فعالیت های خاص» ابتدا از شرایط و ضوابط مربوطه اطلاع حاصل نموده و سپس اقدام به تنظیم و درج آنها در اساسنامه کنند؛ همچنین پس از دریافت موافقت اصولی و به ثبت رساندن مؤسسه، با ارائه تقاضا نسبت به اخذ «مجوز خاص» از مراجع ذی ربط اقدام نمایند.
  8. تعداد زمینه فعالیت های انتخابی باید به نحوی باشد که متقاضیان بتوانند حداقل ظرف مدت یک سال بخش عمده آن را عینیت و محقق بخشیده نمایند؛ بدین جهت مناسب تر آن است که زمینه فعالیت های انتخابی در بدو امر محدود بوده و حداکثر از 10 مورد تجاوز ننماید.
 
شایان ذکر است آنچه در فهرست زمینه فعالیت های پیشنهادی ذکر گردیده است حصری نبوده و متقاضیان می توانند زمینه فعالیت های خارج از نمونه های ذکر شده را نیز متناسب با حوزه شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزینند.
بدیهی است موارد انتخاب شده نباید بیش از توانایی ها و امکانات مورد نیاز به ویژه سوابق و تجربه های فرهنگی اعضای هیأت مؤسس باشد.
 
 موضوعات پیشنهادی فعالیت های فرهنگی و هنری (جهت انتخاب و درج در اساسنامه)
بخش اول: فعالیت‌های عمومی
1.        گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه ( غیر رسمی ) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس.
2.        حروفچینی، ویرایش و تصحیح، تنظیم، طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه.
3.        برگزاری جلسات در خصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه و انتخاب و اهدای جوایز.
4.        مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری.
5.        مطالعات و تحقیقات در موضو عات متناسب با اهداف و فعالیت های مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی.
6.        کمک و همکاری جهت گسترش تحقیقات، پژوهش های فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها.
7.        مبادلات فرهنگی از طریق ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری از قبیل : کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای.
8.        طراحی و اجرای نظام های اطلاع رسانی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان ها و مؤسسات.
9.        گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه نامه و فهرست های موضوعی در زمینه های گوناگون.
10.     طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی در موضوعات گوناگون و برنامه ریزی اجرا در حوزه سازماندهی اسناد و مدارک فرهنگی هنری ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت.
11.     طراحی و اجرا در ایجاد دبیرخانه، مرکز اسناد و پایگاه اطلاعاتی برای خدمات اطلاع رسانی در زمینه های فرهنگی و هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی.
12.     ارائه خدمات فهرست نویسی، نمایه سازی و سندآرایی مدارک و اسناد فرهنگی.
13.     عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی.
14.     تهیه و عرضه محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل : نوارهای کاست، فیلم های ویدئویی و. ...
15.     برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران ( به صورت غیر مستقل و وابسته به مؤسسه ).
16.     تلاش به منظور گردآوری آثار فرهنگی هنری به منظور کمک به حفظ و حراست از میراث فرهنگی.
17.     کوشش در جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسلام.
18.     ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری.
بخش دوم: فعالیت‌های خاص
اقدام برای درج فعالیت های انتخابی در این بخش، صرفا پس از آشنایی از ضوابط مربوطه، ارائه درخواست و کسب مجوز از مراجع ذی ربط امکان پذیر بوده و لازم است به نکات ذکر شده در راهنمای انتخاب فعالیت ها، توجه کافی مبذول شود.
الف) فعالیت های فرهنگی:
1.                  طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل : کلاس های داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
2.        انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
3.        تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.
ب) فعالیت های هنری:
1.        طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری.
2.        تأسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاه های هنری.
3.        برگزاری کنسرت های موسیقی و جشنواره های هنری.
4.        برگزاری هنرهای نمایشی.
5.        تأسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری.
6.        تأسیس استودیوهای صدابرداری.
7.        اعزام گروه های هنری و یا دعوت از آنان برای اجرای مراسم.
ج) فعالیت های سینمایی و سمعی بصری:
1.        طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی.
2.        برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
3.        تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه.
د) فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی :
1.        طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی.
2.        انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی.
3.        تأسیس خبرگزاری در زمینه های عمومی و یا تخصصی.
4.        تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه از طریق تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی.
5.        تأسیس دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی و سایر رسانه ها.
6.        قبول نمایندگی و یا تأسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات.
7.        طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.
8.        تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران.
ه) فعالیت‌های آموزشی:
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری (خارج از سر فصل های دروس مصوب آموزش های رسمی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... ) در سطوح مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
·         دوره های تک مهارتی در زمینه‌های:
1.        فرهنگی: لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری و...
آشنایی با مفاهیم و معارف اسلامی در حوزه علوم قرآنی، نهج‌البلاغه، احکام اسلامی و سیره ائمه اطهار (ع) [19228/ص/75]
آموزش زبان‌های خارجی برای افراد بالای بیست سال
2.        هنری: موسیقی، حجم سازی، چهره پردازی، طراحی لباس، بازیگری ( تئاتر )، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، کامپیوتر گرافیک ( طراحی و. .. ) هنرهای دستی، نگارگری و...
3.        سینمایی و سمعی بصری: کارگردانی، فیلمسازی، عکاسی، بازیگری ( سینما ) و...
4.        مطبوعاتی: روزنامه نگاری، خبرنگاری، صفحه آرایی، ویراستاری و روابط عمومی.
·         دوره های مهارت آموزی ( کارودانش ) در زمینه های:
1.        فرهنگی، مطبوعاتی از قبیل : طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات، چاپ و صحافی.
2.        هنری، سینمایی و سمعی بصری از قبیل : عکاسی و فیلمبرداری، هنرهای دستی.
توضیح ضروری:
1.        اقدام در خصوص فعالیت های آموزشی، مستلزم داشتن شرایط و امکانات ویژه ای می‌باشد که متقاضیان جهت کسب آگاهی می‌توانند به دفاتر نمایندگی مرکز برنامه ریزی و آموزشی نیروی انسانی مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مراجعه و پس از اطلاع از شرایط و مدارک مورد نیاز، اقدام به انتخاب و درج آنها در اساسنامه پیشنهادی خود نموده تا در صورت تصویب مجوز تأسیس مؤسسه و دریافت « مجوز خاص » امکان فعالیت پیدا نمایند.
2.        در خصوص سایر فعالیت های خاص از قبیل : سینمایی، هنری، و مطبوعاتی نیز لازم است متقاضیان به مراکز ذی ربط مراجعه و نسبت به شرایط و ضوابط مربوطه آگاهی پیدا نمایند و سپس اقدام به انتخاب و درج در اساسنامه نمایند.