آیین نامه بیمه فعالان قرآنی

مقدمه:
سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تأمین معیشت و حمایت های مادی و معنوی از فعالان عرصه های قرآنی کشور، همواره یکی از مهمترین اهداف و وظایف معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. به همین منظور این معاونت با انجام برنامه ریزی های لازم جهت تحقق این امر، اقدام به پوشش فعالان عرصه قرآنی کشور تحت بیمه      خدمات تأمین اجتماعی نموده تا از این طریق بتواند با کاهش دغدغه های معیشتی این قشر مهم و راهبردی در جامعه، زمینه ساز ارتقاء کمی و کیفی خدمات و محصولات قرآنی آنها در جامعه باشد. به همین منظور تمامی افرادی که حائز شرایط لازم و مطابق با مفاد مندرج در این آیین نامه هستند می توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

ماده ١ـ اهداف:

١-١-             تکریم و حمایت از فعالان حوزه قرآن و عترت در کشور

١ـ٢ـ بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر فعالان عرصه قرآنی

١ـ٣ـ تأمین و جبران هزینه های درمانی و حوزه سلامت فعالان قرآنی

١ـ٤ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و زمینه سازی جهت استفاده از تسهیلات دوران بازنشستگی

 

ماده ٢ـ تعاریف:

٢ـ١ـ بیمه تأمین اجتماعی: شرایط وخدمات این نوع بیمه براساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

٢ـ٢ـ فعال قرآنی: کلیه اشخاص حقیقی که با محوریت موضوع قرآن و عترت در سه بخش اصلی مورد اشاره در ماده ٣ این آئین نامه، فعالیت مستمر دارند.

٢ـ٣ـ سازمانها و نهادهای ذی ربط: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی.

 

ماده ٣ ـ دسته بندی فعالان قرآنی:

ـ فعال قرآنی مشمول بیمه در این آیین‌نامه، شامل آن بخش از فعالان قرآنی می‌شود که دارای سابقه فعالیت در یکی از گروه‌های زیر را داشته باشد:

الف) تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

ب‌) آموزش و پژوهش‌های قرآنی

ج‌) فعالیت‌های هنری قرآنی

تبصره «١»ـ چنانچه در سایر رشته‌های قرآنی، فعالیتی به تأیید دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت برسد، امکان بیمه وجود خواهد داشت.

تبصره «٢»ـ بیمه کادر اجرایی مؤسسات قرآنی از نوع بیمه اجباری و به عهده مدیر مؤسسه (کارفرما) است و کمک برای تأمین حق کارفرما، تابع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. البته موسسات قرآنی می توانند از تسهیلات تخفیف پلکانی مندرج در آیین نامه اجرایی بند «و» ماده «۸۰‏» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مصوب جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، جهت بیمه اجباری کادر اجرایی و سایر افراد شاغل در موسسه استفاده نمایند.

ماده٤ ـ ضوابط و مقررات عمومی و اختصاصی مشمولین آیین نامه:

ـ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به درخواستهای بیمه متقاضیان، مواردی را تحت عنوان شرایط عمومی مشمولین طرح بیمه اعلام نموده که شامل موارد زیر است:

٤ـ١ـ  متقاضی باید فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشد.

٤ـ٢ـ  متقاضی در بدو شمول باید حداقل ١٨ سال تمام داشته باشد.

٤ـ٣ـ  جهت استفاده از خدمات بیمه طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی حداکثر سن برای آقایان ٥٠ سال تمام و برای بانوان ٤٥ سال تمام است؛ چنانچه سن متقاضی بیش از این مقدار باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق ‌بیمه قبلی به میزان دو برابر مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. ضمناً کلیه افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف هستند.

٤ـ٤ـ  مبنای پرداخت حق بیمه برای متقاضی و افراد تحت تکفل، بر اساس ١٨ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال است. این میزان شامل ١٢ درصد بیمه درمانی و بازنشستگی، ٤ درصد بیمه از کارافتادگی و ٢ درصد فوت تنظیم شده است.

٤ـ٥ـ از ١٨ درصد یادشده، ١٠ درصد به وسیله دولت و ٨ درصد به وسیله متقاضی پرداخت می‌شود.

٤ـ٦ـ ٥٠% از سرانه درمان افراد تحت تکفل بیمه شده که حایز شرایط مقرر در قانون اجتماعی هستند، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین و پرداخت و ٥٠% بقیه توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

٤ـ٧ـ  فعالان باید تابعیت ایرانی داشته و آثار آنان در ایران تولید و منتشر شده باشد.

٤ـ٨ـ فعالانی که مشمول کلیات این دستورالعمل می‌شوند ولی بنا به ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی نظیر: سن زیاد، بیماری لاعلاج، بیماری خاص مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شوند مشمول این بیمه نمی شوند.

 

ماده ٥ـ  شرایط عمومی فعالان قرآنی:

٥ـ١ـ داشتن حسن سابقه اعتقادی و اخلاقی در فعالیت‌های قرآنی

٥ـ٢ـ داشتن اشتغال به فعالیتهای قرآنی در هنگام ارائه درخواست

٥ـ٣ـ گذشت حداکثر ٢ سال از ارائه آخرین محصول، خدمات و یا دستاوردهای قرآنی

٥ـ٤ـ احراز شرط استمرار و فعالیت مداوم در حوزه تخصصی، جهت ادامه پوشش تامین اجتماعی فعالان قرآنی.

بنابراین فواصل زمانی ارائه محصول، خدمات و یا دستاوردهای جدید توسط فعالان قرآنی در هر حوزه نباید بیش از حد عرف و معمول آن رشته تخصصی باشد (میانگین هر ٢ سال یکبار). تشخیص و تایید «شرط استمرار» به عهده معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده ٦ـ شرایط اختصاصی:

الف) گروه تبلیغ و ترویج

* قاریان قرآن

شرایط الزامی:

١. کسب رتبه اول تا پنجم مسابقات بین‌المللی معتبر یا مسابقات کشوری با تأیید سازمانها و نهادهای ذی ربط.

٢. کسب رتبه اول تا سوم مسابقات استانی با تأیید سازمانها و نهادهای ذی ربط.

* حافظان قرآن و نهج‌البلاغه

افراد شامل این دسته:

١. کسب رتبه اول تا پنجم حفظ حداقل ١٠ جزء قرآن در مسابقات بین‌المللی معتبر یا مسابقات کشوری با تأیید سازمانها و نهادهای ذی ربط.

٢. کسب رتبه اول تا سوم مسابقات حفظ حداقل ١٠ جزء قرآن استانی با تأیید سازمانها و نهادهای ذی ربط.

٣. کسب درجه ممتاز یا عالی حفظ حداقل‌ ١٠ جزء قرآن کریم از معاونت قرآن و عترت.

٤. کسب درجه ٥ و ٤،٣،٢،١ مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم از سازمان تبلیغات اسلامی.

٥. کسب گواهینامه حفظ خطبه‌ها یا نامه‌ها یا حکمت‌های نهج‌البلاغه از معاونت قرآن و عترت.

 

ب) گروه آموزش و پژوهش‌های قرآنی

* استادان و مربیان قرآن

شرایط الزامی:

١. سابقه فعالیت آموزش عمومی و تخصصی قرآن حداقل به میزان ٣ سال.

٢. اشتغال به آموزش عمومی قرآن به میزان حداقل ١٢ ساعت در هفته یا آموزش تخصصی به میزان ٨ ساعت در هفته.

*پیشکسوتان و داوران قرآن

شرایط الزامی:

١. داشتن شهرت پیشکسوتی در عرصه فعالتیهای قرآن و عترت با تأیید دبیرخانه انجمن خادمان قرآن کریم.

٢. اجرای حداقل ٥ دوره داوری در مسابقات معتبر بین‌المللی،کشوری و استانی مورد تأیید سازمانها و نهادهای ذی ربط.

* پژوهشگران قرآنی

شرایط الزامی:

١. داشتن اثر پژوهشی چاپ شده قرآنی اعم از: تألیف، تحقیقات کاربردی و ترجمه (٢ کتاب یا ٥ مقاله در نشریات معتبر) با تأیید گروه پژوهش معاونت قرآن و عترت.

٢. داشتن حداقل مدرک سطح ٢ حوزه یا کارشناسی علوم و معارف قرآن و رشته‌های مرتبط.

 

ج) گروه فعالیت‌های هنری قرآنی

* کتابت قرآن

شرایط الزامی:

١. کتابت حداقل یک جلد قرآن کریم یا ١٠٠ مورد قطعه‌‌نویسی قرآنی یا معادل آن کتیبه‌نویسی قرآنی.

٢. دارا بودن حداقل عیار ممتاز خوشنویسی با تأیید دفتر امور هنرهای تجسمی و یا انجمن خوشنویسان ایران.

٣. تسلط بر یکی از خطوط نسخ، نستعلیق، ثلث و... یا تسلط بر خطوط نوین.

* کتاب‌آرایی قرآنی

شرایط الزامی:

١. ارائه حداقل ٥٠ قطعه تذهیب قرآنی چاپ شده یا ارائه شده در نمایشگاههای معتبر خارجی و داخلی یا معادل آن اثر از سایر گرایش‌های کتاب آرایی با تأیید معاونت قرآن و عترت.

* سایر رشته‌های هنری قرآنی

شرایط الزامی:

١.  دارا بودن حداقل ١٠ سال سابقه در زمینه سایر رشته‌های هنری قرآنی (به شرح زیر) با تأیید معاونت قرآن و عترت:

تواشیح و ابتهال کسب رتبه اول تا پنجم مسابقات کشوری یا استانی معتبر،

هنرهای تجسمی با تولید حداقل ٥٠ تابلو قرآنی،

هنرهای نمایشی با تولید حداقل یک نمایش در سال.

کارگردانی و فیلم نامه نویسی با حداقل تولید یک اثر پخش شده در سینما یا صدا و سیما و ...

٢. کسب رتبه اول تا سوم در جشنواره ها و مسابقات معتبر داخلی و خارجی دیجیتال و فناوری اطلاعات در زمینه تولید نرم افزار و طراحی سایت و وبلاگهای قرآنی.

ماده ٧ـ اولویت‌های هریک از فعالان جامعه قرآنی در گروه‌های یاد شده عبارت است از:

٧ـ١ـ  کسب رتبه فعال برگزیده یا ممتاز قرآن کشوری و یا استانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

٧ـ٢ـ  کسب رتبه خادم قرآن کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

٧ـ٣ـ کسب رتبه از جشنواره‌ها و مسابقات برتر استانی یا کشوری حسب تأیید دستگاه اجرایی مربوط.

٧ـ٤ـ نداشتن شغل دائمی و یا درآمد کمتر از حداقل مصوب وزارت کار در هر سال.

ـ این آئین نامه در ٧ ماده و ٢ تبصره تنظیم و ارائه گردیده و در تاریخ ١٨/١/٩٣ به تأیید معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.

متن بند و ماده ٨٠ برنامه پنجم توسعه