راه اندازی مرکز مهارت آموزی

الف) شرایط‌ متقاضی :

 

                                            ¯        داشتن‌یکی‌ازمجوزهای‌آموزشگاه آزاد هنری آموزشگاه آزاد سینمایی مؤسسه فرهنگی و هنری

                                             ¯        داشتن‌مدرک‌حداقل‌لیسانس‌برای‌متقاضی‌

 

                                            ¯        داشتن حداقل پنج سال سابقه مدیریتی ویا آموزشی

 

                                            ¯        داشتن‌امکانات‌وتجهیزات‌کافی‌براساس‌استانداردمربوطه‌

                                             ¯        فضای آموزشی باید مستقل بوده و ازنظر جغرافیایی درمکان مناسب قرارداشته باشد

 

                  ¯   محل آموزش ترجیأ درملکیت متقاضی بوده ویا حداقل به مدت 2سال با تایید مراجع رسمی کشور در اختیار متقاضی باشد

 

                                            ¯        مساحت ساختمان نباید کمتر از 200متر مربع باشد 
                                            ¯        انجام‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌ویاارائه‌برگ‌معافیت‌دائم‌برای‌مدیران‌آموزشی‌

 

ب ) مدارک‌لازم:

 

                                            ¯        تصویر مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری

 

                                            ¯        معرفی نامه از سازمان آموزش وپرورش در مورد هنرستانهای دولتی وغیرانتفاعی

 

                  ¯   تصویر اساسنامه موسسات فرهنگی هنری که به تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امورمراکز فرهنگی رسیده باشد

 

                  ¯   تصویر مجوز صادر شده از سوی دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای فعالیت موسسات فرهنگی هنری

 

                                            ¯        تصویر مجوزتاسیس هنرستانهای غیر انتفاعی

 

                                            ¯        فرم تکمیل شده درخواست توسعه و راه اندازی رشته های مهارت آموزی 


                                            ¯        فرم تکمیل شده مشاهده و امکان سنجی توسط مسئول آموزش 


                                            ¯        تعهدنامه مجریان دوره های مهارتی کاردانش

                                            ¯        تصویر شناسنامه آخرین مدرک تحصیلی مدیرو مدرسین (حداقل لیسانس مرتبط) 

                                            ¯        فرم متقاضیان مدرسین ‌

 

ج ) گردش‌کاردراداره‌کل:

                                             ¯        تکمیل‌فرم‌تقاضای‌راه‌اندازی‌مرکزمهارت‌آموزی‌

                                             ¯        ارائه‌مدارک‌موردنیاز

                                             ¯        تکمیل‌پرونده‌اولیه‌

                                             ¯        بازدیدازمحل‌وتکمیل‌فرم‌امکان‌سنجی‌

                                             ¯        طرح‌درشورای‌فنی و تکمیل‌پرونده‌

                                             ¯        ارسال‌پرونده‌به‌مرکزبرنامه‌ریزی‌وآموزش‌نیروی‌انسانی‌

                                             ¯        اعلام‌موافقت‌برگزاری‌دوره‌همراه‌باتکمیل‌فرم‌تعهدنامه درمرکز