مراحل تصویب اجرای عمومی نمایش در سالن و فضای باز

مراحل تصویب اجرای عمومی نمایش در سالن و فضای باز :

 

ü     دریافت درخواست کتبی متقاضی به ضمیمه سه نسخه از نمایشنامه یا طرح نمایش

ü  بررسی و بازخوانی متن نمایش توسط هیأت محترم بازخوان (طبق دستورالعمل اداره کل هنرهای نمایشی هیأت بررسی متون نمایشی جهت بررسی و بازخوانی و پاسخ متن حداقل 20 روز مهلت دارند).

ü  بازبینی که پس از تصویب متن و تمرین گروه می باشد و توسط هیأت محترم بازبینی متشکل از حداکثر پنج نفر از کارشناسان عضو صورت می پذیرد. طبق دستورالعمل مرکز هنرهای نمایشی هیأت بازبین پس از بازبینی یک هفته مهلت پاسخگویی را دارد.

ü     در نهایت نحوه و مکان اجرا با هماهنگی هیأت بازبین و کارشناسان واحد نمایشی مشخص می گردد