مراحل تصویب اجرای عمومی نمایش

مراحل تصویب اجرای نمایش :

 

ü     ارائه متن نمایشنامه به کارشناس تئاتر و هنرهای نمایشی (مدت بررسی متن 20 روز الی یک ماه از تاریخ تحویل)

ü     بررسی تعیین صلاحیت کارگردان توسط شورایعالی تئاتر (اعلام نتیجه پنج روز پس از انجام مصاحبه)

ü     بازبینی اولیه توسط کارشناس تئاتر

ü     بازبینی شورای نظارت بر نمایش اداره کل

ü     اجرای نمایش