اجرای موسیقی زنده

شرایط حقوقی

 

¯    شرکت های تهیه و توزیع آثار صوتی مجاز( دارای مجوز برگزاری کنسرت از مرکز موسیقی)

¯  موسسات فرهنگی هنری که برگزاری کنسرت موسیقی در اساسنامه آنها قید شده باشد.  ( دارای مجوز فعالیت از مرکز موسیقی )

¯    آموزشگاههای آزاد موسیقی تحت نظارت این اداره کل ( برای برنامه های کمتر از 500 نفر ظرفیت)

¯    انجمن موسیقی استان

¯    ارگانها و نهادهای دولتی و حقوقی ( برای اجراهای مناسبتی و جنبی بدون تبلیغ و بلیط فروشی برای برنامه های کمتر از 500 نفر)

 مدارک لازم

¯     درخواست کتبی و تکمیل فرمهای مربوط

¯     نمونه کامل ( صوتی یا تصویری) از اجرای مورد نظر

¯     اشاره تایید شده ( توسط شورای شعر مرکز موسیقی و یا کارشناس ادبی اداره کل )

¯      موافقت کتبی مکان

گردش کار

¯    ارائه درخواستی کتبی

¯     بررسی زمان و مکان اجرا و موافقت کارشناس موسیقی اداره کل

¯     ارائه مدارک لازم و بازشنوی نمونه کار توسط کارشناس موسیقی اداره کل

¯     تکمیل و ارائه پرسشنامه و فرمهای مربوط

¯     تعیین زمان بازبینی زنده توسط شورای موسیقی واحد کارشناسی موسیقی

¯     تایید نمومه بلیط و تبلیغات

¯     صدور مجوز

 
تذکر :

هماهنگی با فرمانداری محترم و اداره محترم اماکن عمومی نیروی انتظامی و شهرداری محترم و کارشناسان این اداره کل در طول برنامه و عهده برگزار کننده می باشد.

ارائه مدارک درخواست صدور مجوز حداقل 15 روز قبل از اجرای  می باشد و دریافت و ارزیابی درخواست ها در کمتر از این زمان میسر نمی باشد.