• امور ایثار گران

مسئول امور ایثارگران

معاون فرهنگی  

عمران خودآموز


سوابق کاری:

  •  مسئول امور مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
  • معاون امور فرهنگی و هنری  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام