حراست

 

حمدالله نوروزی

 

مدیر حراست

 

تلفنخانه 33338510- 33334730 داخلی 229

 

تلفن مستقیم 3352983    -  نمابر 33335571