مسئول دفتر حراست

حمداله نوروزی


کارشناس مسئول حراست


'تلفن 33338510- 33334730 داخلی 229


(تلفن مستقیم 3352983    -  نمابر  33335571


ستاد خبری33333423