معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی

 

 

اکبر امیدی

سوابق کاری:

  • کارشناس مسوول پژوهش
  • رئیس اداره شهرستان ایلام
  • تماس: 3330303