امور مراکز و موسسات فرهنگی و هنری


مسئول مراکز و موسسات فرهنگی و هنری
  

اکرم السادات دربندی


سوابق کاری:

  •  عضو کمیته مصاحبه تخصصی 
  •  عضو کمیته بررسی موسسات تک منظوره 
  • مسئول مراکز و موسسات فرهنگی و هنری

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 

       ایمیل: