• منشور اخلاقی

1- به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
2- نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود.
3- راهنمایی و اطلاعات لازم بطور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.
4- فضای مراودات بگونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی ،جنسی،خویشاوندی ،مذهبی و...)صورت گیرد.
6- به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.
7- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.
8- انجام وظایف به صورت موثروکارآمدهمراه با سرعت ومنطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.
9- از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ،سفارش و اخذ هرگونه هدیه و وجه نقد خودداری شود.
10- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه یا وجه نقد ،موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.
11- فعالیت ،زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.
12- فعالیت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران
13- از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ،خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت واعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود.
14- رازدار و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.
15- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
16- از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود.
17- تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند.به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.
18- حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
19- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.
20- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.
21- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.
22- اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی باآن همسویی داشته باشد.
23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.
24- قوانین و مقررات سازمان بطور دقیق رعایت شود .