وظایف و سیاست ها


1- رشد فضائل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌.
2- استقلال‌ فرهنگی‌ و مصونیت‌ جامعه‌ از نفوذ فرهنگ‌ اجانب‌.
3- اعتلای‌ آگاهیهای‌ عمومی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ و شکوفایی‌ استعدادها و روحیة‌ تحقیق‌، تتبع‌ و ابتکار در جامعه‌.
4- رواج‌ فرهنگ‌ و هنر اسلامی‌.
5- آگاهی‌ جهانیان‌ نسبت‌ به‌ مبانی‌ و مظاهر و اهداف‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
6- گسترش‌ مناسبات‌ فرهنگی‌ با ملل‌ و اقوام‌ مختلف‌ بخصوص‌ مسلمانان‌ و مستضعفان‌ جهان‌.
7- فراهم‌ آمدن‌ زمینه‌های‌ وحدت‌ میان‌ مسلمین‌.
8- شناساندن‌ مبانی‌، مظاهر، اهداف‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ جهانیان‌ با بهره‌گیری‌ از وسایل‌ و امکانات‌ هنری‌، سمعی‌ و بصری‌، کتب‌، نشریات‌ و برگزاری‌ گردهمایی‌های‌ فرهنگی‌ و سایر اقدامات‌ لازم‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور با همکاری‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و سایر دستگاه‌های‌ ذیربط‌.
9- مطالعه‌ و تحقیق‌ در زمینة‌ تبلیغات‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ و کشف‌ روش‌های‌ مورد عمل‌ آنها و اتخاذ شیوه‌های‌ مناسب‌ مقابله‌ با آن‌ در صورت‌ لزوم‌.
10- تمرکز و بررسی‌ اخبار و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ پیشرفت‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ منظور انتشار آنها.
11- صدور اجازة‌ تأسیس‌، انحلال‌ و نظارت‌ بر نحوة‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ تبلیغاتی‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ تکثیر و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ صنعت‌ چاپ‌ و نظارت‌ بر کیفیت‌ و محتوای‌ آگهی‌ها و کارهای‌ چاپی‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانونی‌ مربوطه‌.
12- صدور اجازة‌ ورود و خروج‌ آثار سمعی‌ و بصری‌، آثار هنری‌، مطبوعات‌ و نشریات‌ و کلیة‌ مواد تبلیغی‌ و فرهنگی‌ مشکوک‌ که‌ تعیین‌ موارد مشکوک‌ از غیر مشکوک‌ طبق‌ آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
13- صدور اجازة‌ تأسیس‌ یا انحلال‌ مراکز، مؤسسات‌ و مجامع‌ فرهنگی‌، مطبوعاتی‌، خبری‌، هنری‌، سینمایی‌، سمعی‌ و بصری‌ و مؤسسات‌ انتشاراتی‌ و تبلیغاتی‌ در کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ آنها و همچنین‌ ناشرین‌ و کتاب‌ فروشان‌ در چهارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
14- برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ و تبلیغی‌ در جهت‌ همکاری‌ بیشتر مردم‌ با دولت‌ و بررسی‌ پیرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دولت‌ در افکار عمومی‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌.
15- تأسیس‌ و ادارة‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ لازم‌ به‌ منظور آموزش‌ افراد مجرب‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ فرهنگ‌، هنر ارشاد و جهانگردی‌ و امور مربوط‌ دیگر بر حسب‌ مورد با همکاری‌ دستگاه‌های‌ ذیربط‌.