• نگهبان

نگهبان

 

هواسی  

الیاس هواسی

 سوابق کاری:

 

- نگهبان اداره

- مسئول دبیرخانه

-روابط عمومی

-امین اموال

-منشی شورای فرهنگ عمومی

-رابط اداره در نماز جمعه شهرستان


        آدرس: سرآبله – خیابان ارشاد اسلامی

       تلفن تماس: 4223240

       ایمی: