• کارشناس امور هنری

کارشناس امور هنری

 

 شکری

علی شکری 

 

 سوابق کاری:

 

مسول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان ایلام89

عضو  شورای هفت نفره انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان ایلام

کارشناس سینمایی و سمع و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان چرداول

مشاور هنری بنیادشهید وامور ایثارگران واحد پژوهش ایلام از 84 تا کنون

عضو شورای نظارت و ارزشیابی انجمن نمایش ایران دفتر ایلام

مسئول انجمن نمایش حوزه هنری استان ایلام88-89-90

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان ایلام88-89-90

 


        آدرس: سرآبله – خیابان ارشاد اسلامی

       تلفن تماس: 4223240

       ایمیل: