• مسئول امور عمومی

دلکش خدایاری

*****

 مسئول امور عمومی

 

سوابق کاری:

·         مسئول دبیرخانه و امورات اداری

·         مسئول امورمطبوعات وآگهی های ثبتی

·         عامل ذیحساب اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دره شهر

·         مسئول روابط عمومی  اداره

·          کتابدار کتابخانه عمومی دره شهر به مدت 6 سال

·         عضو اصلی کمیسیون بانوان فرمانداری شهرستان

·         عضو بسیج فعال شهرستان

آدرس : دره شهر- خ امام (ره) اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دره شهر

تلفن : 08425223741                 

ایمیل : -