• دبیرخانه رسیدگی به موسسات فرهنگی هنری

 مسئول دبیرخانه رسیدگی به  

موسسات فرهنگی هنری 
azizpor  

فاطمه عزیزپور

سوابق کاری :

 سال 1378 تا پایان سال 81کتابدار دردانشگاه بانگنجاب ایلام در کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلام

 سال 82 در کتابخانه عمومی امیرکبیر به عنوان کتابدار

 عضو کارگروه کتابداری استان ایلام

عضو انجمن کتابخانه و نهضت مطالعه مفید در شهرستان آبدانان

سال 1390 مسئول کتابخانه

1390مدرس دانشگاه آزاد شهرستان آبدانان

1392مسئول دبیرخانه و رسیدگی به امور  موسسات فرهنگی هنری شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبدانان

-----------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس: