• حراست

حراست

namdareyan  

تیمور نامداریان

سوابق کاری:

کتابدار کتابخانه عموی شهرستان آبدانان

رسیدگی به امورات  خانه کتاب اداره شهرستان

امین اموال اداره شهرستان

مسئول خان فرهنگ شهرستان

حراست  و خدمات مجتمع فرهنگی هنری  شهرستان

-----------------------------------------------------------------

آدرس :