• مسئول فن اطلاعات و رسانه های دیجیتال

ایراهیم کرمی

 

 

 

مسئولیت ها

مسئول فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال 

مسئول آمار و اطلاعات 

نماینده بنیاد ملی بازی های رایانه ای

رابط شبکه ملی فرهنگ

سوابق

مسئول آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان

بازرس و مسئول آموزشگاه های آزاد 

نشانی : ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام